Algemene Voorwaarden

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Stichting Uis Faist (hierna te noemen: ‘Uis Faist’). Zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van Uis Faist is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Annulering

Mochten de Volendammer Havenfeesten geen doorgang kunnen vinden, dan zal het bedrag van de tickets worden teruggestort. Er zal geen vervangende datum gaan plaatsvinden. 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Uis Faist, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Uis Faist is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Uis Faist niet instaan voor de volledigheid, de juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Uis Faist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden

Uis Faist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld voor columns of aanbiedingen van derden, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van- of naar deze site.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.

Huisregels

De bezoekers van Volendammer havenfeesten dienen op de hoogte te zijn van de Huisregels, welke te vinden zijn op de website www.volendammerhavenfeesten.nl

Jonger dan 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming vragen van een ouder of voogd voordat je: – de website e-mailt of ons verzoekt jou informatie te sturen; – gegevens naar ons stuurt, waaronder ook het uploaden van foto’s, video’s en teksten;
– je inschrijft voor een wedstrijd of spel, dat persoonlijke gegevens van jou vereist of waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs; – gegevens verstuurt of deelneemt aan een forum of chat room.

Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestig je de toestemming van ouders of voogd te hebben.

Wijziging van gebruiksvoorwaarden

Uis Faist behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in deze gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer je de site blijft gebruiken, ga je akkoord met eventuele veranderingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om iedere keer dat je de website bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Uis Faist behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de website te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Degenen die deze website raadplegen, doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Amsterdamse rechtbank (mogelijk in hoger beroep). Door deze website te gebruiken ga je akkoord met de wet en regelgeving en zie je af van enig bezwaar tegen deze rechtbank.

Overige bepalingen

Mocht een officiële rechtbank één van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, dan zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.