Huisregels

Toepasselijkheid

Deze huisregels zijn van toepassing op eenieder die de Volendammer Havenfeesten bezoekt te Volendam (Slobbeland, Volendam).

Leeftijd

Toegang tot de Volendammer Havenfeesten verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden zal de toegang tot het evenement geweigerd worden.

Zero tolerance drugsbeleid

Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft-en harddrugs zijn toegestaan op het terrein.

Toegang

Om toegang te krijgen tot de Volendammer Havenfeesten dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.

Toegangscontrole

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

Het is verboden om het evenement te betreden met

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie), tassen groter dan A-4 formaat. Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.
Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

Diefstal en verlies

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De Volendammer Havenfeesten is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

Munten

Drank en eten kan uitsluitend worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s rond het festivalterrein, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas. Deze munten kunnen niet meer ingewisseld worden maar kunnen wel tot en met 14 april uitgegeven worden bij Grand-Cafe de Botterwerf in Volendam. 

Programma

De organisatie van de Volendammer Havenfeesten zal ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan.

EHBO

Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een paracetamol of pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.

Foto, video, geluidsopname

Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Voorwerpen en objecten

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

Rijwielstalling

Fietsen dienen op de daarop aangewezen fietsenstalling geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Roken

Roken is op de Volendammer Havenfeesten alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en/of andere overkappingen mag niet worden gerookt.

Eigen risico

Het bezoeken van de Volendammer Havenfeesten geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

Ontzegging toegang en verwijdering

De door de organisatie van de Volendammer Havenfeesten aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden, of zich op enigerlei wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de locatie te verwijderen.
Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van de Volendammer Havenfeesten aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de pers(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Wijziging

De Volendammer Havenfeesten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels.

Privacy Verklaring

Bezoekers zijn bekend met onze Privacy verklaring.